Bravecare

HLEDÁTE PRÁCI – Vyplňte formulář
telefon: +420 607 837 652
e-mail: a.gabor@bravecare.cz

Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na webové stránky  a služby www.bravecare.pl (dále jen „SLUŽBA“) provozovanou:
BRAVECARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

se sídlem  03 – 185 Warszawa ul.  Myśliborska 42, IIp., DIČ 5242839186, č. Celostát. soudní rej. (dále jen „CSR“)  0000694096 (dále jen „SPRÁVCE“)

Vážení,

Dne 25. května 2018 vstoupilo v platnost „nařízení o ochraně osobních údajů“ vydané Evropským parlamentem (dále jen „GDPR“).
Účelem těchto předpisů je harmonizovat pravidla zpracování osobních údajů na evropské a národní úrovni.
Vzhledem k vstupu nařízení GDPR v platnost bude stávající zákon o ochraně osobních údajů nahrazen zcela novým právním aktem – v době zveřejnění tohoto textu (duben 2018) je nový zákon v poslední legislativní fázi před jeho přijetím a implementací do právního řádu.

Stojí za zmínku, že jednou z nejdůležitějších změn je nahrazení úřadu hlavního inspektora ochrany osobních údajů (HÚOOÚ) předsedou  Úřadu pro ochranu osobních údajů (PÚOOÚ), který bude vykonávat dohled a kontrolní funkce v oblasti ochrany osobních údajů.
V zamýšleném aktu a na základě jeho současné podoby je třeba uvést, že pro správce osobních údajů a subjekty zpracovávající osobní údaje existují zcela nové povinnosti, jakož i práva osob, jejichž údaje jsou zpracovávány, jakož i odpovědnost a informační povinnosti zpracovatelů údajů.

V souvislosti s výše uvedeným uvádí Správce při plnění těchto povinností následující:
OSOBNÍ DATA
Vážení, v případě použití formulářů dostupných ve SLUŽBĚ, interakci s komunikačním softwarem na webových stránkách a používání ke komunikaci Messengeru nebo zasílání korespondence na adresu  bravecareinfo@bravecare.pl nebo jinou z domény bravecare.pl, budou vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s nařízením Parlamentu Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (Úř. věst. EU  L. z roku 2016. č. 119, s. 1, ve znění pozdějších předpisů)
Podstatné informace:

 • SPRÁVCE Vašich osobních údajů je: BRAVECARE společnost s ručením omezeným se sídlem ul. Myśliborska 42, IIp., 03-185 Varšava, DIČ 5242839186, CSR 0000694096. To znamená, že správce odpovídá za bezpečné a bezpečné použití údajů získaných v souladu s dohodami uzavřenými s vámi a / nebo se souhlasy a platnými předpisy.
  Osoba jmenovaná ADMINISTRÁTOREM, který působí jako inspektor GDPR dohlížející na zpracování a bezpečnost osobních údajů, je Adam Wandel, kontaktní adresa pro všechny záležitosti související se zpracováním údajů: a.wandel@bravecare.pl.
 • Kontakt na SPRÁVCE: Ve všech záležitostech týkajících se Vašich osobních údajů můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu: wandel@bravecare.pl nebo písemně: BRAVECARE Sp. z o.o., ul. Myśliborska 42, IIp., 03-185 Warszawa.
 • Základ a účel zpracování Vašich osobních údajů: Poskytnuté údaje jsou zpracovávány za účelem zodpovězení, prezentace nabídky správce, plnění smlouvy o poskytování služeb, marketingu vlastních produktů a služeb, pro účely náboru a provádění náborových procesů a pro sledování provozu na webových stránkách Správce. . Poskytnutí údajů je dobrovolné a nezbytné pro zpracování dotazu, jejich použití jako součást náborových procesů nebo stažení obsahu zveřejněného na webových stránkách.
 • Jaká data shromažďujeme: Pro správné poskytování služeb požadujeme, abyste poskytli údaje nezbytné k uzavření smlouvy s námi a provádění objednávek, použití v náborových procesech, předložení nabídky, marketing našich služeb, stažení příslušných materiálů. Jedná se o údaje: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, odborná praxe, kompetence včetně jazykových znalostí a v případě společností údaje o identifikaci společnosti, tj. DIČ, IČO, OR, adresa sídla. Kromě toho v rámci používání webových stránek získá Správce adresu IP a další údaje, které nám dobrovolně poskytnete v rámci kontaktu se správcem, například dokumenty a materiály, které vás přímo identifikují – o této skutečnosti Vás budeme informovat zvlášť.

Zároveň v rámci služeb poskytovaných a prováděných pro váš nábor získáváme do rukou vaše další údaje a dokumenty – jejich objevení  u nás je důsledkem řádného provádění akcí Správcem a jejich poskytování závisí na Vás a je dobrovolné.

 • Kdo může prohlížet Vaše osobní údaje: partneři, společnosti působící pod BRAVECARE® PSK Sp. z o.o. se sídlem v Jaslo č. CSR 0000793996 a KADRY PLUS Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě, č. CSR 0000723161 v oblasti náborových procesů, oprávněných zaměstnanců a dodavatelů. Vaše údaje nepřenášíme mimo Polsko / EU / Evropský hospodářský prostor.•

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje: Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 3 let, abychom rozpoznali Vaše nároky nebo poskytli poprodejní servis.

Vaše práva, tj. máte nárok na:
• právo na přístup k vašim údajům a získání jejich kopie,
• právo na opravu (korekturu) Vašich  údajů,
• právo požadovat výmaz údajů, právo být zapomenut,
• právo požadovat omezení zpracování údajů,
• právo vznést námitku z důvodu zvláštní situace,
• právo podat stížnost u dozorového úřadu, právo převést údaje,
• právo na přenos údajů na Vaši žádost,
• převedení údajů jinému správci údajů nebo Vám (v rozsahu uvedeném v článku 20 GDPR)

Tato práva můžete uplatnit podáním písemné žádosti v kanceláři správce uvedené výše nebo prostřednictvím e-mailu a.wandel@bravecare.pl.
Abychom měli jistotu, že jste oprávněni podat žádost, můžeme požádat o další informace, které nám umožní potvrdit a ověřit Vaši totožnost.
Rozsah každého z výše uvedených práv a situace, kdy je lze uplatnit, vyplývají z právních ustanovení. Práva, která můžete uplatnit, budou záviset například na právním základu pro použití Vašich  údajů Správcem a na účelu jejich zpracování.

 • Jak uplatnit svá práva: za účelem uplatnění Vašich práv zašlete žádost na e-mailovou adresu: wandel@bravecare.pl
  • Informace o požadavku / dobrovolném poskytnutí údajů:
 • poskytnutí Vašich údajů je dobrovolné
 • poskytnutí Vašich údajů je podmínkou pro uzavření smlouvy
 • poskytnutí Vašich údajů umožňuje jejich použití v náborovém procesu
 • Informace o nedostatečném poskytnutí údajů:

o    můžeme odmítnout podat nabídku

o můžeme odmítnout uzavřít smlouvu

o můžeme odmítnout sdílení obsahu

o můžeme odmítnout účast na náborovém procesu

SPRÁVCE ujišťuje, že chrání Vaše data v souladu s platnými zákony a bezpečnostními normami.

STİŽNOST

Máte právo podat stížnost u předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů (PÚOOÚ), pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů porušuje zákon.
Informace o převedení údajů do třetí země nebo mimo Evropský hospodářský prostor (EHP).
V tuto chvíli a v blízké budoucnosti Správce neplánuje a nemá v úmyslu předat Vaše údaje do třetí země nebo mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) [včetně Evropské unie, Norska, Lichtenštejnska a Islandu]. Může se však ukázat, že po dobu trvání smlouvy se rozhodneme předat údaje mimo EHP nebo do třetí země – pouze v rozsahu povoleném zákonem. Budeme Vás osobně informovat o záměru předat vaše údaje do třetí země, rozsahu a právním základu.

ZÁSADY POUŽIVÁNİ COOKIES

Cookies a podobné technologie
Když používáte webové stránky, stránky a služby Správce, používá Správce různé technologie ke shromažďování a ukládání informací – to může zahrnovat soubory cookies nebo podobné technologie, které umožňují identifikaci prohlížeče nebo zařízení uživatele.
Správce je subjekt, který na koncovém zařízení dané osoby / klienta (např. počítač, notebook, smartphone, Smart TV) umisťuje informace ve formě cookies a dalších podobných technologií a přistupuje k nim.
Soubory cookies jsou IT data, zejména textové soubory, které se ukládají na koncovém zařízení uživatele webových stránek a aplikací Správce. Soubory cookies obvykle obsahují název domény webových stránek, ze které pocházejí, dobu uložení na koncovém zařízení a jedinečné číslo.

Cookies jsou textové informace, které Vám zasílá webový server. Soubory cookies se ukládají a ukládají na vaše počítače, tablety, smartphony nebo podobná zařízení.
Cookies se nepoužívají k identifikaci uživatele a identita uživatele není stanovena na jejich základě.

Cookies navíc:
obsahují informace o webových stránkách, ze kterých pocházejí, jedinečné číslo a dobu jejich uložení.

 • Cookies používáme k:

      o       optimalizaci využívání SLUŽBY

      o       přizpůsobení obsahu stránek Vašim preferencím
o       statistikám (jsou anonymní)

Webová stránka a webové stránky Správce mohou do prohlížeče umístit soubor cookies, pokud to prohlížeč umožňuje. Důležité je, že prohlížeč umožňuje webové stránce přístup pouze k souborům cookies umístěným na tomto webu, nikoli k souborům umístěným na jiných webech.

Typy souborů cookies používané Správcem.
Vzhledem k životnosti souborů cookies a dalších podobných technologií používáme dva základní typy těchto souborů:

 • relace – dočasné soubory uložené na koncovém zařízení dané osoby / klienta až do odhlášení, opuštění webové stránky a aplikace nebo vypnutí softwaru (webového prohlížeče);
  • trvalé – uloženo na koncovém zařízení dané osoby / klienta po dobu uvedenou v parametrech souboru cookies nebo do doby, než bude danou osobou / klientem smazána.
  Z důvodu účelu cookies a dalších podobných technologií používáme v rámci SLUŽBY následující typy:
 • „informační“ cookies (např. shromažďování informací o používání webových stránek )
  • „nezbytné“ pro provoz služby a aplikace, používání webových stránek – umožnění používání našich služeb, např. autentizační cookies používané pro služby, které vyžadují autentizaci;
  •             slouží k zajištění „bezpečnosti“, např. slouží k odhalování podvodů v oblasti autentizace,
  •             výkonnostní – umožnění shromažďování informací o používání webových stránek a aplikací;
  •             funkční – umožnění „zapamatování“ nastavení zvolených danou osobou / klientem a personalizace rozhraní dané osoby / klienta, např. z hlediska jazyka nebo regionu, ze kterého daná osoba / klient pochází, velikosti písma, vzhledu webové stránky a aplikace atd .;
  •             reklamní – umožnění poskytování reklamního obsahu konkrétním lidem / klientům přizpůsobeným jejich zájmům;
 • statistické – slouží k počítání statistik na webových stránkách a v aplikacích.
  Používáním webových stránek souhlasíte s používáním cookies v souladu s těmito zásadami.
  Chcete-li se odhlásit z používání souborů cookies, změňte nastavení prohlížeče, který používáte (Explorer, Chrome, Opera atd.), nebo přestaňte používat webové stránky Správce – informace níže.
  Správa nastavení prohlížeče danou osobou / klientem za účelem omezení používání cookies Správcem

V mnoha případech software používaný k procházení webových stránek (webový prohlížeč) ve výchozím nastavení umožňuje ukládání informací ve formě souborů cookies a dalších podobných technologií na koncovém zařízení dané osoby / klienta. Daná osoba / klient však může tato nastavení kdykoli změnit. Pokud neprovedete změny, znamená to, že výše uvedené informace mohou být zveřejněny a uloženy na jeho koncovém zařízení, a tedy že budeme ukládat informace na koncovém zařízení dané osoby / klienta a přistupovat k těmto informacím.

Z úrovně webového prohlížeče používaného danou osobou / klientem je možné například spravovat soubory cookies samostatně. Mezi nejoblíbenější prohlížeče patří možnost:

 • přijímání cookies, které umožňuje osobě / klientovi plně využívat možnosti nabízené webovými stránkami;
  • správa souborů cookies na úrovni jednotlivých webových stránek vybraných danou osobou / klientem;
  •             definování nastavení pro různé typy cookies, například přijímání trvalých souborů jako cookies relace atd .;
  •             blokování nebo mazání cookies

V případě pochybností o aktuálních zásadách ochrany osobních údajů zašlete zprávu na následující adresu: a.wandel@bravecare.pl
Jako správce WEBOVÉ STRÁNKY prohlašuji, že neprodáváme ani nesdílíme osobní údaje ani údaje o adrese s třetími stranami.
Vyhrazuji si však právo provádět změny v těchto zásadách ochrany osobních údajů.